17.2.11

Da laghée a laghée…

UL VAN DE SFROOS
(e la Coca Cola)
Davide,
anca se de quèll che t’èè cantaa
s’è capii dumà una parola
(Yanez)
ta ga piàsat a tüti.
Cume la Coca Cola:
sa cugnùss la sua marca rinumàada
ma sa rièss minga a capì cume l’è fada.”
(Riccardo Borzatta su La Provincia di oggi)